domingo, 15 de mayo de 2011

jueves, 12 de mayo de 2011

MEMORIA 2009 - 2010

Subvencion Deputacion Ourense

Se informa que con data 15/04/2011 procedeuse a publicación no BOP, no taboleiro de edictos da Deputación Provincial de Ourense e na páxina web da deputación, a resolución da convocatoria de subvencións a entidades deportivas de ourense para o ano 2011, sendo a cuantia concedida a Club Deportivo Trives de 1.500,00 €